Home България Новини от регионите Един успешен мандат в община Тунджа

Един успешен мандат в община Тунджа

1 min read
0
0
125
Един успешен мандат в община Тунджа

На 18 септември 2019 г. в голямата зала на Научно-технически съюз „Джон Атанасов“, гр. Ямбол, кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев представи Отчет за работата на общината през мандат 2015 – 2019 г. Отчетът е в съответствие с поетите ангажименти към жителите на общината съгласно Програмата за управление на община „Тунджа” по приоритети, съобразени с приоритетните области в Общинския план за развитие 201-2020, а именно:

Приоритет 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Приоритет 2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ

Приоритет 3. РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА

Приоритет 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ

Кметът Георгиев характеризира четирите години от изминалия мандат като период на стабилност, по-добра среда, нови услуги и повече грижа за хората, с думите „…Заедно с вас приключваме изпълнението на поредната програма за управление, реализирана в община „Тунджа“ с мандата на БСП. В нея се съдържат не просто предизборни обещания, а ясни концепции за развитие, формулирани заедно с местната общност…“

За постигане на набелязаните приоритети и цели за периода на мандат 2015 – 2019г., чрез бюджета на общината е осигурено финансиране на обща стойност 64 593 300 лв. Това е най-значителният по обем бюджет, формиран за един мандат в община „Тунджа“. С него през годините са решени най-важните и неотложни проблеми в населените места и са подобрени условията на живот жителите. Провежданите образователни, социални и здравни политики и поддържане на специфичните традиции и обичаи бяха сред основните приоритети в работата на общината. Изключително внимание се отдели на целите, свързани с ефективното управление на общинската собственост. Ангажираността на общината като добър стопанин мотивира за влагане на всички усилия за съхранение и поддържане на изградената инфраструктура. С подкрепата към бизнеса, както и ползвайки възможностите и механизмите на външното финансиране, в съчетание с оптимизиране на вътрешната структура, са постигнати значителни резултати в решаване на проблемите с безработицата и стремежа към повишаване на заетостта. Значителен принос в изпълнението на годишните цели има собственото финансиране, което се формира от данъчните и неданъчни приходи. За периода на мандат 2015 – 2019г. това финансиране е в размер на 19 045 500 лв., като обезпечава 29,5% от общите разходи за всички общински дейности, и допринася за постигането на заложените цели.

И през тези четири години бяха използвани всички възможности за реализиране на общинските политики с помощта на външното финансиране. Средствата по европейски и национални програми достигат размер от общо 7 757 800 лв. Външното финансиране, на фона на бюджета за мандата, формира значителния дял от 12%. С тези средства са реализирани и продължават да се финансират дейности по общо 23 проекта.

Отчитайки реализираното през мандат 2015 – 2019 кметът Георги Георгиев подчерта, че то е резултат от съвместните усилия на цялата общност – администрацията, институциите, бизнеса, гражданите на община „Тунджа”. „…Убеден съм, че с единодействието, което постигнахме, ще продължим уверено и с още по-категорични стъпки да променяме облика на нашите села, да бъдем в услуга на нашите жители! Защото община „Тунджа” е повече от община, тя е общност от хора, идеи, традиции, ценности и перспективи!“

В края на Отчета народният представител и заместник-председател на 44-то Народно събрание- Кристиан Вигенин, връчи една от годишните стипендии на стойност 1500 лв. за високи постижения в образованието на завършващата студентка по специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“- Пламена Парапанова от с. Бояджик.

Load More Related Articles

Check Also

Община Тунджа забрани ползването на питейна вода за небитови нужди

Във всички села 44 на община Тунджа се забранява ползването на питейна вода за небитови ну…